Privacyverklaring

Tourist Service Team Delft, gevestigd aan Helder Camarastraat 27, 2622 BH Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tourist Service Team Delft

Helder Camarastraat 27

2622 BH Delft

Website: http://www.tstdelft.nl

Telefoonnummer: +31646541940

Niek Uwland is de Functionaris Gegevensbescherming van Tourist Service Team Delft, hij is te bereiken via tst@tstdelft.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Tourist Service Team Delft vindt het verantwoord omgaan met privacy gevoelige informatie oftewel persoonsgegevens, van groot belang. Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door ons verzameld en verwerkt worden. De verzamelde persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Hierbij houden we ons aan eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en dit eisen wij ook van derde partijen waar wij mee samenwerken. In beginsel worden persoonsgegevens alleen verzameld en verwerkt als u daar toestemming voor gegeven heeft, dit zijn gegevens die u ons met een bepaald doel heeft verstrekt. Alleen de gegevens die voor het bereiken van dit doel noodzakelijk zijn worden verzameld en verwerkt en deze persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is om het doel te bereiken.

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken zijn:

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welke persoonsgegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Afhandelen informatieverzoeken

Bij informatieverzoeken kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u aan ons wilt verstrekken.

Ledenadministratie

Tourist Service Team Delft is een stichting en heeft bestuursleden. Verschillende werkzaamheden worden veelal door vrijwilligers verricht . Er is administratie nodig van de bestuursleden en de vrijwilligers, bijvoorbeeld om dezen te kunnen uitnodigen voor een werkoverleg, om de voor de vergadering relevante stukken te kunnen. Van allen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Van bestuursleden wordt verder de volgende informatie verwerkt in verband met de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:

Contactverzoek

Als u hier prijs op stelt kunt u Tourist Service Team Delft toestemming geven om contact met u op te nemen. In beginsel is dit eenmalig; wij zullen zonder dat u hier om gevraagd heeft, na het eerste contact geen contact meer met u op nemen. Om contact met u op te kunnen nemen, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens die voor dit doel verzameld kunnen worden zijn:

Financiële transacties

Als u een gift overmaakt naar de bankrekening van Tourist Service Team Delft; of als u geld ontvangt van de Tourist Service Team, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Deze persoonsgegevens worden in principe in de online-bankomgeving van ING verwerkt. In de reguliere financiële administratie worden bovenstaande gegevens niet verwerkt. Wel zijn wij verplicht deze informatie tot 5 jaar terug met de belastingdienst te delen als deze ons daar toe verzoekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dit is hangt af van het doel waarvoor de persoonsgegevens verstrekt zijn.

Afhandelen informatieverzoek

Voor het afhandelen van informatieverzoeken bewaren we de persoonsgegevens in principe maximaal 3 maanden. Als het voor de afhandeling van uw verzoek noodzakelijk is en u daar toestemming voor gegeven heeft, kunnen we daar van afwijken.

Administratie

Persoonsgegevens voor de administratie bewaren we zolang de deelname van de vrijwilliger duurt. Persoonsgegevens van bestuursleden bewaren we zolang de bestuursperiode van het bestuurslid duurt.

Contactverzoek

Persoonsgegevens die verstrekt zijn voor een contactverzoek blijven maximaal 3 maanden bewaard, tenzij u actief tot instandhouding van het contact verzoekt.

Financiële transacties

Persoonsgegevens die ten behoeve van financiële transacties verstrekt worden; blijven 9 jaar bewaard. Dit is de termijn die onze bank hiervoor hanteert.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij vewerken

Tourist Service Team Delft verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tst@tstdelft.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tourist Service Team Delft neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tourist Service Team Delft) tussen zit.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op deze website.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tourist Service Team Delft en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tst@tstdelft.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tourist Service Team Delft wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tourist Service Team Delft neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via tst@tstdelft.nl.

Wie mogen de persoonsgegevens bewerken en raadplegen

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt en geraadpleegd door bestuursleden van Tourist Service Team Delft en door de Functionaris Gegevensbescherming. Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

Voor het aangaan van contact kunnen uw contactgegevens doorgegeven worden aan een derde partij, maar alleen als uw taal en/of woonlocatie hier aanleiding toe geeft. In het geval deze partij zich buiten de EU bevindt zijn de door de EU vastgestelde standard contractual clausules van toepassing.